hoa don dien tu

Quản lý loại hóa đơn

Theo thông tư 32/2011/TT-BTC quy định thì: Hóa đơn điện tử gồm các loại:
hóa đơn xuất khẩu; hóa đơn giá trị gia tăng; hóa đơn bán hàng; hoá đơn khác gồm:tem, vé, thẻ, phiếu thu tiền bảohiểm…; phiếu thu tiền cước vận chuyển hàng không,chứng từ thu cước phí vận tải quốc tế, chứng từ thu phí dịch vụ ngân hàng…, hình thức và nội dung được lập theo thông lệ quốc tế và các quy định của pháp luật có
liên quan. Chức năng này cho phép NSD đánh dấu có thể sử dụng hoặc đang ngừng sử dụng các loại hóa đơn mà doanh nghiệp sử dụng. Các loại hóa đơn này được lên danh sách và đưa vào hệ thống theo luật định và nhu cầu của đơn vị.

Bước 1: Vào menu “Hóa đơn/ Quản lý loại hóa đơn”

quan ly loai hoa don

Bước 2: Ở màn hình quản lý loại hóa đơn sẽ hiển thị các thông tin bao gồm: Mã loại hóa đơn; Tên loại hóa đơn; Trạng thái hóa đơn là “Sử dụng” hoặc “Không sử dụng”; Nút hành động sửa. NSD chọn loại hóa đơn cần cập nhật trạng thái thành “Sử dụng” hoặc “Không sử dụng”, nhấn nút sửa để tiến hành thay đổi

Loai hoa don

Bước 3: Kiểm tra thông tin về Mã loại hóa đơn; Tên loại hóa đơn đúng theo yêu cầu mục đích sử dụng. Sửa trạng thái ở phần trang thái về “Sử dụng” hoặc “Không sử dụng”

loai hoa don 2